Het Mennistenerf is deelnemer, samen met andere zorgaanbieders (Evean, Pennemes, Zorgcirkel en SWZP) en disciplines (huisartsen, fysiotherapeuten), aan het project “Multidisciplinaire Samenwerking Ouderenzorg Zaanstreek/Waterland”.

Kwetsbare ouderen zijn “cliënten” met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. De doelstelling is om in multidisciplinair verband te komen tot het ondersteunen van de kwetsbare oudere en diens mantelzorg bij het verlies aan regie over het eigen leven en bij de zorg en ondersteuning die nodig is. Momenteel is het voor de verschillende disciplines die bij een kwetsbare oudere werkzaam zijn niet eenvoudig om op een eenduidige en eenvoudige wijze samen te werken dan wel te communiceren. Het eGPO (Elektronisch gestructureerd patiënten overleg) is een internet tool die hierbij kan ondersteunen.

Het eGPO is een communicatieplatform via internet (denk aan een soort facebook) voor de verschillende disciplines om in een afgeschermde omgeving informatie en behandelplannen met elkaar te kunnen delen om zodoende, in gezamenlijke afstemming, de beste zorg/behandeling/ondersteuning te kunnen bieden aan de cliënt, de kwetsbare oudere.
Het project kent een stuurgroep waarin naast een vertegenwoordiger van de grootste zorgverzekeraar, de bestuurders van de samenwerkende organisaties zitting hebben. De stuurgroep faciliteert de werkgroep. In de werkgroep zitten de deelnemers van “het veld”, huisartsen, SOG-ers, wijkverpleegkundigen en de projectbegeleider(s) van de organisatie ZON-H. In een later stadium zullen o.a. fysiotherapeuten en deelnemers van cliëntenraden/ouderenbonden (als vertegenwoordigers van de doelgroep) gaan deelnemen aan de werkgroep. Momenteel is de werkgroep hard bezig om partijen te enthousiasmeren om deel te nemen aan het gestructureerd patiënten overleg. De werkgroep draagt verder zorg voor de implementatie van het eGPO om zodoende de samenwerking tussen de verschillende disciplines m.b.t. de groep kwetsbare ouderen te kunnen realiseren.

Wat is nu het belang van realisering van bovenstaande voor onze organisatie?
Uiteraard is adequate samenwerking tussen de verschillende disciplines in de ouderen zorg m.b.t. de kwetsbare oudere in het belang van de cliënt. Als de samenwerking met een inmiddels beproefd communicatie instrument kan worden bevorderd gaat het helemaal de goede kant op. Het voordeel voor onze organisatie is dat we op deze wijze kwaliteit verbeterend werken en we onze positie met en t.o.v. onze concurrenten en de relatie met onze financiers naar een hoger plan tillen. We kunnen sneller reageren op voorkomende problematieken bij de cliënt omdat we weten wat andere disciplines uitvoeren en we kunnen deze disciplines sneller inschakelen/betrekken bij probleemsituaties.
Het tijdspad is dat we eind deze zomer het netwerk van deelnemende partijen zodanig hebben uitgebreid dat we aan de slag kunnen met het eGPO.

Namens de werkgroep,
Jan van Oosten en Daphne Philippo