3 juli 2020:

Vanaf 6 juli aanstaande verruimen wij de bezoekersregeling. Vanaf deze datum openen wij de deuren van Mennistenerf weer volledig voor bezoek. Inschrijven voor bezoek door middel van het boekingsformulier op deze website is vanaf genoemde datum derhalve niet langer nodig. 

U kunt vanaf 6 juli a.s. met meerdere personen gelijktijdig en op meerdere momenten in de week op bezoek komen bij uw naaste. Bezoek vindt evenwel nog uitsluitend plaats op het appartement. Wilt u zo vriendelijk zijn om alvorens u op bezoek komt even telefonisch overleg te plegen met de zorgmedewerkers van de desbetreffende afdeling, zodat we enigszins kunnen sturen op bezoekersstromen en de afdelingen niet onnodig ‘overlopen” worden. 

Als u zich al aangemeld heeft voor een bezoekmoment op de afdeling via het boekingsformulier na 6 juli a.s. kunt u gewoon van dit moment gebruik blijven maken, omdat de afdelingen beschikken over deze lijst.

Inschrijven bij binnenkomst
Aan bezoekers vragen wij zich met ingang van maandag 6 juli bij aankomst in te schrijven op het bezoekersregistratieformulier bij de receptie. Deze lijst wordt met name bijgehouden om de GGD Zaanstreek Waterland in staat te stellen contact- en brononderzoek uit te voeren in geval van een besmetting met het Covid-19 virus. Ook blijft de anderhalve meter maatregel zoals deze maatschappelijk geldt ook binnen onze locatie van kracht, evenals goede handhygiëne. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorzieningen op onze locatie.

 

12 juni 2020:

Met ingang van 15 juni verruimen we de bezoekregeling en worden er twee (vaste) bezoekers in de bezoekersruimte toegelaten. U dient uw bezoek nog wel in te plannen via ons boekingssysteem. Als u op bezoek komt is het vanaf 15 juni ook weer mogelijk om buiten een wandeling te maken met uw naaste. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de zorgafdeling.

Wij blijven een dringend beroep op u doen om de anderhalve meter maatregel waar mogelijk toe te passen en ook aandacht te hebben voor handhygiëne. En heeft u klachten? Blijft u dan thuis. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige samenleving waarin ook kwetsbare ouderen zich beschermd weten.
Ook na volgende week zullen wij de bezoekregeling stap voor stap blijven verruimen als de situatie dat toelaat. Houdt u hiervoor deze website in de gaten.

Met ingang van 6 juli gaat ons avondrestaurant weer open. Klik hier voor meer informatie.

 

4 juni 2020:

Het nieuwe boekingssysteem staat online.

 

2 juni 2020:

Wegens technische problemen werkt het nieuwe boekingssysteem tot onze grote spijt nog niet. Wij zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen. Tot die tijd kunt u uw bezoek voor de week van 8 tot en met 15 juni telefonisch aanmelden bij de receptie.

 

29 mei 2020:

Mennistenerf start bezoekregeling per 8 juni aanstaande. Houdt u er wel rekening mee dat dit niet betekent dat op maandag 8 juni direct iedereen op bezoek kan komen.
Klikt u hier voor een uitgebreide uitleg over de bezoekregeling en wat dit voor u betekent. U kunt uw bezoek vanaf woensdag 3 juni inplannen op deze website, of als u hiertoe niet in staat bent, telefonisch via de receptie.
De bezoektijden staan vanaf 3 juni a.s. op deze website vermeld.

Wij wensen u een heel intens en mooi bezoek. Een lach, een traan, een mooie herinnering ophalen of gewoon even kletsen. Geniet u ervan.

We hopen natuurlijk dat na deze eerste stap, de bezoekregeling binnenkort verder verruimd kan worden. Dit is misschien ook mogelijk als het de komende tijd goed gaat. We zullen deze eerste aanpassing evalueren na twee weken. Maar het eerlijke verhaal is ook dat de bezoekregeling weer aangescherpt kan worden als het aantal besmettingen weer toeneemt, of als er een besmetting op onze locatie is. Wij vragen u daar rekening mee te houden en hopen dat u begrip heeft voor het fragiele evenwicht dat we proberen te houden. U kunt hieraan bijdragen door de regels zorgvuldig op te volgen.

 

22 mei 2020:

In de persconferentie van 19 mei 2020 heeft het kabinet laten weten de bezoekregeling voor alle verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 25 mei a.s. te verruimen onder voorwaarde dat de
deelnemende instelling voldoet aan alle eisen uit de handreiking die door veldpartijen is opgesteld (https://www.actiz.nl/stream/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen).
Instellingen die vanaf 25 mei wensen deel te nemen aan de verruiming van de bezoekregeling dienen zich hiertoe aan te melden bij de GGD.
Ten aanzien van de verruiming van de bezoekregeling per 25 mei a.s. geldt dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld door de zorgorganisatie en goedgekeurd door de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Professionele Advies Raad (PAR) en de verpleeghuisarts. Van deelnemende instellingen wordt daarnaast verwacht dat zij zich committeren aan de registratie van met corona besmette cliënten in de elektronische cliënten systemen (ECD). Op deze wijze is de overheid in staat om het aantal nieuwe besmettingen onder bewoners regionaal en landelijk goed te monitoren.
In het plan van aanpak moet worden aangegeven hoe de organisatie invulling geeft aan de procedure de te treffen maatregelen ten aanzien van het toelaten van bezoek. Deze maatregelen vormen een grote belasting voor de organisatie van de zorg op de afdelingen.

Bovenstaande in ogenschouw nemend moeten wij helaas vaststellen dat wij de huidige bezoekregeling bij Mennistenerf vanaf 25 mei aanstaande niet kunnen verruimen. Niet eerder dan 2 juni a.s. kan hier mogelijk sprake van zijn. Het opstellen van een plan van aanpak en het proces om tot een weloverwogen en gedragen plan te komen vraagt meer tijd dan de enkele dagen die ons nog resten voor 25 mei. Via deze website zullen wij u informeren over de bezoekregeling na 2 juni.

Samengevat: wij plaatsen zorgvuldigheid boven snelheid, in het belang van onze bewoners, medewerkers en de familie van onze bewoners. In de tussentijd gaan wij uiteraard door met het aanbieden van de aangepaste bezoekfaciliteiten zoals deze eerder zijn gecommuniceerd.

Wilt u onze uitgebreide onderbouwing lezen ten aanzien van bovenstaande, klik hier.

 

19 mei 2020:

Vanavond heeft de overheid bekend gemaakt dat verpleeghuizen die coronavrij zijn weer open kunnen gaan met ingang van 25 mei 2020 met de restrictie dat het om één bezoeker per cliënt zal gaan. Op dit moment wordt deze wijziging door ons uitgewerkt en wij zullen mantelzorgers en bewoners vrijdag 22 mei hierover verder informeren. De informatie zal op de voor u bekende wijze verspreid worden.

 

22 april 2020:

Om de verspreiding van het Corona virus af te remmen geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zet de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC) voor haar locaties Mennistenerf en Pennemes de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje.

 

23 maart 2020:

Om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen gaat onze organisatie in quarantaine. Dit betekent dat we geen bezoek meer mogen toestaan op onze zorgafdelingen (Kleinschalig Wonen, intramuraal en Kortdurende opname).
De enige uitzondering is bezoek bij de allerlaatste levensfase.

Alle bewoners in de aanleunwoningen wonen formeel zelfstandig in hun eigen appartement. We kunnen hen alleen dringend verzoeken geen bezoek te ontvangen en geen contact te hebben met anderen.
We begrijpen dat dit een enorme impact gaat hebben op iedereen. We zullen elke bewoner/cliënt die van ons afhankelijk is zo goed mogelijk helpen om door deze periode heen te komen. Wilt u ons hierbij helpen? Mail naar acutevragen@mennistenerf.nl. We zijn op zoek naar mensen met een zorgachtergrond, maar we zijn ook bezig met het organiseren van activiteiten op afstand zoals een belcirkel, kaarten sturen en we zoeken mensen die bijvoorbeeld muziek kunnen maken in de tuin.

De onderstaande maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • De zondagmiddagpodia zijn tot nader order geannuleerd.
 • Het avondrestaurant is tot nader order gesloten.
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

We hopen op uw steun en begrip voor deze maatregelen en het feit dat we geen uitzonderingen kunnen maken.

 

16 maart 2020:

Zondag 15 maart zijn de landelijke maatregelen aangescherpt door de overheid. Ook wij hebben onze maatregelen aangepast. Aangezien de landelijke maatregelen tot in ieder geval 6 april zullen gelden hebben wij nu de navolgende maatregelen genomen:

 • Per cliënt hanteren wij dat tot 6 april één en dezelfde persoon op bezoek mag komen.
 • De zondagmiddagpodia zijn tot 6 april geannuleerd.
 • Het avondrestaurant is tot 6 april gesloten.

 

De onderstaande maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

 

13 maart 2020:

Op donderdag 12 maart zijn er landelijk aanvullende maatregelen getroffen door de overheid. Wij volgen als organisatie integraal de richtlijnen vanuit het RIVM (het landelijke informatienummer is 0800-1351) en overheid. Om die reden scherpen wij onze maatregelen aan teneinde verdere verspreiding binnen ons zorgcentrum te voorkomen.

De maatregelen die wij nu nemen:

 • Wij vragen u uw bezoek aan bewoners en cliënten indien mogelijk voorlopig uit te stellen.
 • Is uw aanwezigheid noodzakelijk neemt u contact op met de dienstdoende verzorgende van de afdeling.
 • Activiteiten worden in afgeslankte vorm voortgezet binnen de afdelingen (houd u de gebruikelijke informatiekanalen in de gaten).
 • Wij nemen geen deel meer aan activiteiten buiten ons zorgcentrum.
 • Wij schudden u voorlopig niet de hand.

 

Komt u ons toch bezoeken? Meld u zich te allen tijde bij de receptie. Heeft u nog vragen? Neemt u telefonisch contact op met ons via (075) 6123 262.

Wij vertrouwen op uw begrip en verzoeken u deze informatie te delen.

 

5 maart 2020:

Het coronavirus heeft ook de aandacht van onze organisatie. Wij hebben de commissie infectiepreventie bijeengeroepen die de ontwikkelingen bijhoudt, het advies van het RIVM opvolgt en passende maatregelen neemt specifiek voor onze organisatie. Er is informatie verstrekt aan alle betrokkenen. Zodra daar aanleiding voor is zullen wij hierover communiceren. Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend onder het personeel en de bewoners. Wij verzoeken u bij twijfel over uw eigen gezondheid, als het gaat om dit virus, onze organisatie niet te bezoeken. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM. Het landelijke informatienummer is 0800-1351.