Personeelssamenstelling intramurale zorg/verpleeghuiszorg

Organisatie, functies en medewerkers

Om goede zorg en aandacht te geven en om toezicht te houden zodat veiligheid gewaarborgd is, zet het Mennistenerf een groot aantal gediplomeerde en gekwalificeerde krachten in. Al deze medewerkers verrichten taken op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke taken en begeleiding bij sociale zelfredzaamheid. Verder is er aandacht voor dagbesteding en deelname aan (culturele) activiteiten.

 

Wij leveren deze zorg aan de bewoners van ons woonzorgcentrum. Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen:

 • Bewoners met een ernstig psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie). Zij wonen in onze kleinschalige woongroepen (KSW), Dit zijn veilige, beschermende en gesloten afdelingen.
 • Bewoners met een somatisch ziektebeeld, een lichamelijke aandoening. Zij wonen in een van de vier clusters.
 • Bewoners met een gecombineerd somatisch en psychogeriatrisch ziektebeeld. Ook zij wonen in een van de vier clusters en stromen zo nodig en zo mogelijk door naar KSW.

 

Aantal bewoners per cluster

 

Onze zorgmedewerkers

Onze zorgmedewerkers zijn gediplomeerd op verschillend niveau. De oplopende niveaus staan voor een toename in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In grote lijnen geschetst ziet de opbouw er als volgt uit

 • De helpenden, niveau 2, bieden persoonlijke verzorging, voeren huishoudelijke taken uit en houden contact met en toezicht op de bewoners.
 • De verzorgenden niveau 3 voeren daarnaast verpleegtechnische handelingen uit en onderhouden functionele contacten met verschillende betrokkenen.
 • De verpleegkundigen op MBO niveau, niveau 4, voeren naast verzorging en begeleiding complexere verpleegtechnische handelingen uit. Zij vormen ook een vraagbaak voor hun collega’s.
 • De teamleiders zijn verpleegkundigen op niveau 4 aangevuld met een HBO management opleiding. In deze leidinggevende functie voeren zij ook taken uit op het gebied van verpleging en verzorging.

 

In onze woongroepen KSW zijn de medewerkers in het functieniveau 2 en 3 naast de uitvoering van zorg- en verpleegkundige taken gespecialiseerd in dagbestedingsactiviteiten. Zij creëren een omgeving waarin de bewoners zich veilig en prettig voelen. We kennen daar de functies:

 • Woonzorgassistent/helpende, niveau 2
 • Woonzorgbegeleider, niveau 3

 

Inzet zorgmedewerkers

 

Aanvullende diensten

Aan de medewerkers genoemd in bovenstaande tabel wordt nog toegevoegd tijdens de dagdienst:

 • Drie teamleiders, allen verpleegkundigen niveau 4. Naast hun leidinggevende taken hebben zij allen speciale aandachtsgebieden zoals specialistische wondverzorging, scholing en rooster. Verder zijn zij, afwisselend, gedurende 24 uur 7 dagen per week als verpleegkundigen bereikbaar.
 • Per cluster in de ochtend van 08.30 tot 11.30 uur 1 huishoudelijk medewerker in de zogenaamde bedden opmaak dienst;
 • Eén Omloop +. Dit is een verzorgende niveau 3 of een helpende die inspringt waar dat nodig is;
 • Eén stip dienst; Een verzorgende niveau 3 die zich voornamelijk bezig houdt met regelzaken en contacten met verschillende belanghebbenden;
 • In iedere kleinschalig wonen groep is een maal per week gedurende vier uur een dagbestedingscoach aanwezig die de woonzorgbegeleiders ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het dagbestedingsprogramma;
 • Van 14.30 tot 17.30 is in cluster 3 een huiskamer geopend voor maximaal 8 bewoners. In de huiskamer is één gastvrouw aanwezig. Lees meer over de huiskamers onder het kopje Ontwikkelingen;
 • Zowel in de clusters als bij KSW zijn vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers richten zich voornamelijk op zingeving en dagbesteding. Vrijwel dagelijks is 1 vrijwilliger per dagdeel in iedere KSW aanwezig. In toenemende mate zetten vrijwilligers zich in voor de bewoners in de clusters. Lees ook hierover meer onder het kopje Ontwikkelingen;
 • Naast de medewerkers van het Mennistenerf zijn verschillende dienstverleners betrokken bij de zorg die in ons woonzorgcentrum wordt verleend. Denk daarbij aan:
 • Iedere bewoner is vrij in het kiezen van de eigen huisarts met uitzondering van de bewoners van KSW
 • Een specialist ouderengeneeskunde (SOG)
 • Psycholoog
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeut

 

Overige dienstverlening

In zorgcentrum Mennistenerf bieden we naast goede verzorging en verpleging ook een aantal facilitaire diensten. We zijn er trots op de we zelf een restaurant keuken in huis hebben. De bewoners krijgen dagelijks een vers bereide maaltijd. Verder bieden wij diensten vanuit de wasserij en de linnenkamer waar tegen een kleine extra vergoeding gebruik van kan worden gemaakt.

 

Instroom – uitstoom

Wij hechten aan een stabiel personeelsbestand. Voor onze bewoners is het goed om een (vertrouwens)band te kunnen opbouwen met medewerkers. We zorgen er daarom voor dat we vaste teams per afdeling inzetten. Ondanks dat is er jaarlijks toch wel wat verloop. Medewerkers stromen uit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, loopbaanstappen, verhuizingen of andere persoonsgebonden redenen.

Op de zorgafdelingen in ons zorgcentrum is in de periode 1 juni 2016 – 1 juni 2017 het volgende personeelsverloop geweest

 

Opleiden en bijscholen

Zorgcentrum Mennistenerf heeft opleiden hoog in het vaandel staan. Ten eerste om de vaardigheden en kwaliteiten van onze eigen medewerkers op een hoger niveau te brengen zodat wij kwalitatief betere zorg kunnen leveren en aan de zwaardere zorgvraag kunnen voldoen. Ten tweede bieden wij de mogelijkheid aan leerlingen en stagiaires om bij zorgcentrum Mennistenerf het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen. Deze stageperiodes kunnen in tijd variëren van enkele weken tot een volledige schooljaar.

Op een totaal van 97 medewerkers in de intramurale zorg hebben wij momenteel 10 leerlingen die in een leerwerktraject een opleiding volgen in de zorg.

 • Twee medewerkers ronden dit jaar de opleiding Verpleegkundige niveau 4 af en nog eens twee doen dat volgend schooljaar.
 • In 2017 heeft een van onze medewerkers haar diploma Verzorgende IG (niveau 3) gehaald. Naar verwachting ronden twee anderen dezelfde opleiding in 2018 af en nog eens twee in 2019.
 • Een medewerker gaat de opleiding helpende volgen die zij in 2019 zal afronden.

 

Een kleine greep uit onze bijscholing om de vaardigheden van de medewerkers te vergroten.

 

Visie op personeelssamenstelling

Met de huidige bemensing en de inspanning die we verrichten als het gaat om opleiden en bijscholen is zorgcentrum Mennistenerf goed in staat om aan de normen te voldoen op het gebied van zorg, aandacht en toezicht. Wij vinden een mix van medewerkers belangrijk en streven ernaar de juiste werkzaamheden door medewerkers met het juiste functie niveau te laten verrichten. Dat geldt zowel voor handelingen waarvoor de medewerkers bevoegd en bekwaam moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het delen van medicatie en het verrichten van verpleegkundige handelingen. Maar ook voor handelen waar geen specifieke of een lagere scholing nodig is. Om die reden zetten we huishoudelijk medewerkers in tijdens de ochtenduren om de bedden te verschonen en over het algemeen ‘achter de verzorging aan te werken’. Zo benutten we op de beste manier de kwaliteiten en capaciteiten van alle medewerkers.

We vinden het belangrijk om medewerkers zelf een grote mate van verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werkzaamheden. Denk daarbij aan werkindeling en het maken van keuzes en nemen van beslissingen over de dagelijkse zorgverlening.

Om aan de fluctuatie in de zorgvraag te voldoen starten wij een flexpool op. Deze flexpool wordt zo vorm gegeven dat aan zittende medewerkers een flexibele urenuitbreiding wordt aangeboden waardoor wij beter in staat zullen zijn om de werkzaamheden effectief in te delen en roosterproblemen op te lossen. Om diezelfde reden hebben wij een klein aantal oproepkrachten behouden.

Voor de verdere coördinatie en stroomlijning van de werkzaamheden werken we sinds 2016 met 1e contactverzorgenden. Deze medewerkers waken over de voortgang en samenhang van de diverse zorginspanningen voor een aantal aan hen toegewezen bewoners.

Ontwikkelingen