Klachtenregeling

De nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) beoogt een tijdige, laagdrempelige, informele en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met zo nodig ondersteuning van een klachtenfunctionaris die werkt in onafhankelijkheid. Deze klachtenregeling voor cliënten is gebaseerd op de richtlijnen uit de nieuwe wet en gaat per 1 januari 2017 in.

 

Informele klachten
Bij gevoelens van onvrede, wil Mennistenerf u, als cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt, in de gelegenheid stellen deze zo snel mogelijk te kunnen bespreken. Nadat u besloten heeft melding te maken van ontevredenheid is de eerste voor de hand liggende stap de medewerker die als uw aanspreekpunt fungeert. Mocht deze melding niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de afdeling. Als derde mogelijkheid biedt Mennistenerf afhandeling via de klachtenfunctionaris aan.
Mocht u redenen hebben uw gevoelens van onvrede niet te willen uiten tegen de medewerker of diens leidinggevende, bijvoorbeeld omdat de melding niet naar tevredenheid is afgehandeld of misschien over de leidinggevende gaat, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Ook de klachtenfunctionaris zal zich er voor inzetten de ontevredenheid te bespreken en een zo bevredigend mogelijke oplossing te bereiken.
De klachtenfunctionaris kan ook door de medewerker of diens leidinggevende gevraagd worden een ondersteunende rol te spelen in het zoeken naar een bevredigende oplossing.

 

Formele klachten
Wanneer u een formele klacht wil indienen of niet tevreden bent over de oplossing die is bereikt bij de afhandeling van de informele klacht, kunt u zich wenden met een formele klacht tot de directie of de vertrouwenspersoon. Het adres van de vertrouwenspersoon voor cliënten is Facit, Postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord. U kunt ook telefonisch contact opnemen met hen, belt u hiervoor met Sabine van Pelt, telefoonnummer 0251- 212202 (u krijgt dan een secretariaatsmedewerker van Facit aan de lijn die u met haar in contact zal brengen). U kunt haar ook per email bereiken: sabine.van.pelt@facit.nl.

Als de klacht helemaal nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris, zal u eerst voorgesteld worden te proberen de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen. Bij behandeling van een formele klacht zal de directie binnen 6 weken een oordeel geven.
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten en diens vertegenwoordigers die zorg en/of diensten ontvangen van Mennistenerf.

Bovenstaande is ook in een tweetal schema’s weergegeven omdat voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de WMO de route namelijk iets anders is. Klikt u hier voor de twee schema’s.
Voor een uitgebreide versie van de klachtenregeling klikt u hier. In deze uitgebreide versie is in verschillende hoofdstukken informatie opgenomen over klachtopvang, klachtenbehandeling en WZD-klachten.
Het emailadres waar u uw formele klacht kunt deponeren: klachten@mennistenerf.nl.

 

Verbeterpunten-/klachtenformulier
Wilt u digitaal uw klacht of verbetervoorstel aan ons melden, dan kan dat via onderstaand invulformulier.

     

    U kunt ook het verbeterpunten-/klachtenformulier op papier invullen. Een ingevuld formulier kan afgegeven worden bij de receptie. U kunt het formulier ook opsturen naar:
    Zorgcentrum Mennistenerf, t.a.v. de kwaliteitsfunctionaris, H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam.