Bestuur en organisatie

 

Mennistenerf verleent met ongeveer 270 medewerkers en 230 vrijwilligers zorg en diensten aan ruim 500 cliënten in Zaandam en omstreken.

Mennistenerf wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeur-bestuurder mevrouw A.E. Rensenbrink. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de directieleden. De directieleden op hun beurt geven leiding aan de teamleiders.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR).